เกี่ยวกับบริษัทและ การให้บริการ


     FRO NINE MANAGE Co.,Ltd. ที่ปรึกษาและบริหารงานก่อสร้าง ที่ให้มากกว่าบริการที่ดี เรามุ่งเน้นถึงความต้องการของลูกค้ามาเป็นอันดับแรก ด้วยประสบการณ์ในด้านการเป็นที่ปรึกษาผ่านมาแล้ว 14 ปี โดยจดทะเบียน บริษัทฯตั้งแต่ปี พ.ศ 2551 จนถึงปัจจุบัน เรามองเห็นทุกแง่มุม ทุกรายละเอียด ซึ่งทำให้เราสามารถนำท่านบรรลุเป้าหมาย ด้วยความสำเร็จสูงสุด และมากกว่าทุกสิ่งคือ มิตรภาพที่ลูกค้าทุกท่านมอบให้เรา ด้วยการมอบความไว้วางใจให้เราได้ให้บริการแด่ลูกค้าทุกท่าน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การบริการของเราจะนำท่านสู่ความสำเร็จในครั้งต่อไป ขอขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านไว้ ณ ที่นี้ 


 • การประชุมประสานงานแบบ Concept และ จัดทำงบประมาณการก่อสร้าง ( Budget )
 • จัดเตรียมข้อมูลด้านเทคนิคการก่อสร้าง พิจารณาผู้รับจ้าง Spec วัสดุที่ต้องระบุรวมถึงการต่อรองกับผู้ว่าจ้างในการ Bidding ตั้งแต่งานประกันภัยก่อสร้างจนถึงผู้รับจ้างหลัก
 • จัดทำแผนงานระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อเป็นแนวทางและเป้าหมายในการดำเนินงาน
 • จัดโครงสร้างและโครงข่ายสรุปการทำงานของบุคลากร
 • จัดประชุม Kickoff การประชุม Pre con และ Committee เรื่องสำคัญ
 • ติดตามประสานงาน E.I.A ก่อนขออนุญาตก่อสร้างและช่วงการก่อสร้าง
 • จัดเตรียมเอกสารที่ผู้เกี่ยวข้องต้องใช้ รวมถึงการประสานงาน เช่น โฉนด, หนังสือมอบอำนาจ, เอกสารที่ใช้ในการเซ็นต่างๆ
 • เตรียม TOR และ LOI การจัดจ้างที่เกี่ยวข้อง
 • จัดเตรียมสัญญางานก่อสร้างสำหรับการก่อสร้างโครงการ
 • ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน และการวางผังบริเวณงานก่อสร้างของอาคาร พร้อมส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างเพื่อปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาการก่อสร้าง
 • ควบคุมงานก่อสร้างทุกระบบให้เป็นไปตามรูปแบบรายการและสัญญา
 • ตรวจสอบ Drawing / Detail Drawing ที่ผู้รับจ้างเสนอขออนุมัติใช้ในการทำงาน
 • ตรวจสอบ และ ควบคุมการทดสอบการทำงาน การใช้งานจริงของระบบต่างๆให้ถูกต้องตามจุดประสงค์และสัญญา
 • รายงานความก้าวหน้าของงานประจำเดือน หรือ ทุกระยะที่เห็นว่าจำเป็น
 • ตรวจสอบ และ Reject งานหรือวัสดุที่ไม่ได้มาตรฐานตามสัญญาที่ระบุไว้
 • จัดระบบการประสานงานระหว่างผู้รับจ้างงานโครงสร้าง สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน และงานระบบเพื่อให้งานดำเนินโดยไม่ติดขัด
 • สั่งหยุดการทำงานเมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่อการก่อสร้าง เมื่อเห็นว่าเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 • กำกับการทดลองวัสดุต่างๆ ตามที่ระบุในสัญญา เช่น การทดสอบดิน , คอนกรีตเหล็กเส้น
 • ประเมินราคางานเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี) อันเนื่องจากการแก้ไขแบบ หรือรายการซึ่งผิดไปจากสัญญาพร้อมทั้งทำการต่อรองราคาเปลี่ยนแปลงดังกล่าวกับผู้ว่าจ้าง
 • จัดเตรียมแผนงานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ และมีการจัดการภายในโครงการก่อสร้าง
 • ตรวจสอบ และ Combine แบบ
 • จัดการบริหารงาน และ ควบคุมงานก่อสร้างอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ตรวจสอบแผนการจัดกำลังคนของผู้รับจ้างในแต่ละช่วงของงานก่อสร้าง
 • ประสานงานกับผู้รับจ้างในการจัดทำรายการ และ แผนงานการนำวัสดุที่เจ้าของจัดซื้อเข้าในหน่วยงานการก่อสร้างเพื่อให้ผู้รับจ้างนำไปติดตั้งต่อไป
 • จัดการประสานงานกับผู้รับจ้างในการจัดทำแผนงานก่อสร้างประจำเดือน และตรวจสอบประเมินผลการปฏิบัติงานภายในแต่ละเดือน
 • ติดตามแผนการทำงานก่อสร้างหลักของโครงการ และชี้จุดปรับปรุงแก้ไขของผู้รับรับจ้างเป็นระยะๆเพื่อให้งานดำเนินไปตามแผนงาน
 • ตรวจสอบการใช้วัสดุของผู้รับจ้างให้มีคุณภาพตามข้อกำหนดของแบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ
 • ติดตามตรวจสอบควบคุมความปลอดภัยภายในหน่วยงานก่อสร้างตลอดจนป้องกันมิให้เกิดความเสียหายและ/หรือมีสิ่งรบกวนต่ออาคารข้างเคียง
 • ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินงวดค่างานก่อสร้างของผู้รับจ้าง
 • จัดให้มีการประชุมใหญ่ประจำโครงการ สรุปความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของงานก่อสร้างในแต่ละเดือนเพื่อให้ผู้บริหารรับทราบ
 • จัดให้มีการประชุมภายในหน่วยงานสัปดาห์ละครั้งระหว่างผู้เกี่ยวข้องเพื่อสรุปความก้าวหน้า ปัญหาและอุปสรรคของงานก่อสร้างในแต่ละสัปดาห์
 • ประสานงาน และ/หรือจัดให้มีการประชุมเป็นครั้งคราวร่วมกับผู้รับจ้างภายในหน่วยงานก่อสร้างเพื่อติดตามแก้ไขปัญหาต่างๆเพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
 • ให้ผู้รับจ้างจัดทำรายงานความก้าวหน้าประจำเดือนของงานก่อสร้างเป็นรูปเล่ม โดยมีสาระสำคัญในการนำเสนอข้อมูลและรายละเอียดดังต่อไปนี้ * ความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรคของงานก่อสร้าง * การใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆของงานก่อสร้าง * สถานะของการเงินของโครงการโดยรวม พร้อมชี้แจงค่างานก่อสร้างในแต่ละสัญญา รวมทั้งการเปลี่ยนแปล และ เพิ่มลดงานก่อสร้าง * จำนวนเครื่องมือ เครื่องจักร และกำลังคนของผู้รับจ้าง * รูปถ่ายแสดงความก้าวหน้าของงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบการทำงานของรับผู้จ้างในกรณีที่มีความไม่ถูกต้องและไม่แล้วเสร็จของงานก่อสร้างแจ้งต่อผู้รับจ้างให้ดำเนินแก้ไขให้แล้วเสร็จก่อนการรับมองงานก่อสร้างทุกครั้ง * เข้าร่วมการตรวจสอบและทดลองงานวิศวกรรมระบบต่างๆกับผู้รับจ้างก่อนการส่งมอบทุกขั้นตอน * ประสานงานทุกส่วนงานในการตรวจการเปิดใช้อาคาร
 • ประสานงานให้มีการตรวจรับ – ส่งมอบงานตามข้อกำหนดระหว่าง QC. และ ผู้ว่าจ้าง
 • จัดทำแผนการส่งมอบให้ลูกค้า
 • จัดประชุมติดตามการส่งมอบให้ลูกค้าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • ติดตามการตรวจสอบและแก้ไข Defect ลูกค้า ประชุมวางแผนกำหนดระยะเวลาการเก็บงานแล้วเสร็จ
 • ประสานงานการมอบ รวมถึงการ Training ระบบทั้งหมด พื้นที่ส่วนกลาง (ให้นิติบุคคล)
 • ประสานงานการส่งมอบกุญแจห้องพัก และอื่นๆเพื่อส่งมอบผู้เกี่ยวข้อง
 • ติดตาม AS-BUILT DRAWING เอกสารค้ำประกันต่างๆจาก Supplier พร้อม Vender List แบบสัญญา รวมถึงเอกสารสำคัญที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ส่งมอบนิติบุคคล และ สำนักงานใหญ่
 • สรุปรายละเอียดชี้แจ้งปิดโครงการ


 • FRO NINE MANAGE
  FRO NINE MANAGE
  FRO NINE MANAGE